Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach

O instytucji

Czcionka:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach utworzony został z dniem 1 czerwca 1990 r. mocą Uchwały nr XI/56/90 Gminnej Rady Narodowej w Tuplicach z dnia 27 lutego 1990 r., funkcjonuje w oparciu o statut nadany Uchwałą nr XVII/89/2005 Rady Gminy w Tuplicach z dnia 18 lutego 2005 r ( z późniejszymi zmianami).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach stanowi jednostkę organizacyjną gminy Tuplice, działającą jako jednostka budżetowa, nieposiadającą osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Prowadzona przez ośrodek działalność jest objęta kontrolą zarządczą, która stanowi ogół działań podejmowanych w celu zapewnieniu realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Ośrodek został powołany do realizacji zadań pomocy społecznej i działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i inne akty prawne komplementarne do niej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach oferuje spójny system pomocy socjalnej, instytucję przyjazną, która świadczy wieloaspektową pomoc na rzecz integracji mieszkańców naszej gminy i wzrostu jakości ich życia.
Profesjonalizm, partnerstwo, aktywizacja, satysfakcja to kluczowe cele wyznaczające kierunki i sposoby naszego działania w społeczności lokalnej.
A praca socjalna jest usługą, ukierunkowaną na obywatela, wspierającą, zachęcającą  i skoncentrowaną na rozwiązaniu problemu.

Misja ośrodka stanowi podstawę do podejmowania interdyscyplinarnych i długofalowych działań w sferze życia społecznego oraz wdrażania systemowych rozwiązań zmierzających do minimalizacji niesprzyjających życiu mieszkańców problemów i tworzeniu możliwości rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Bezpośredni nadzór nad działalnością ośrodka sprawuje Rada Gminy Tuplice i Wójt Gminy Tuplice w ramach posiadanych kompetencji, natomiast placówką kieruje kierownik, który reprezentuje ośrodek na zewnątrz, organizuje jego pracę, ustala podział obowiązków między pracownikami oraz nadzoruje i koordynuje ich pracę. Kierownik ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób w nim zatrudnionych. Podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

Celem działalności Ośrodka jest:

  • pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji.
  • wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Ośrodek zadania statutowe realizuje w szczególności poprzez:

  1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.
  2. Pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
  3. Prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej.
  4. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
  5. Realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
  6. Rozwijanie innych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Szczegółową organizację Ośrodka, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, określa „Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach” wprowadzony zarządzeniem nr 8/09 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach z dnia 1 lipca 2009 r. (z późniejszymi zmianami)

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny