Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach

Ogłoszenie o naborze do pracy.

Czcionka:

                                                                                                   Tuplice, 15 kwietnia 2016 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: opiekuna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuplicach

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach zatrudni na czas zastępstwa w okresie od maja do 22 października 2016 r. opiekuna/opiekunkę w wymiarze 1 etatu.

I. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. posiadanie wykształcenia średniego oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym 
z kierunków:
- opiekunka domowa
- opiekunka środowiskowa
- opiekun medyczny
- opiekun osoby niepełnosprawnej
lub wykształcenie średnie / zawodowe z ukończonym kursem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekun w ośrodku pomocy społecznej.

II. Wymagania dodatkowe :
1. umiejętność skutecznego komunikowania się,
2. umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
3. samodzielność,
4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
5. prawo jazdy kat. B i własny samochód lub inny środek lokomocji – praca na terenie całej gminy Tuplice – dojazd do i ze środowisk we własnym zakresie,
6. doświadczenie w pracy opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej.

III. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) empatia
b) komunikatywność
c) odpowiedzialność
d) kreatywność
e) obowiązkowość
f) rzetelność
g) zaangażowanie i odporność na stres
h) uczciwość.
IV. Zakres obowiązków: w toku codziennego kontaktu z chorymi opiekun dba o ich stan zdrowia i zaspakaja podstawowe potrzeby życiowe. 
Opiekunka domowa świadczy usługi różnym grupom osób, a przede wszystkim:
a) obłożnie i ciężko chorym całkowicie samotnym,
b) obłożnie i ciężko chorym zamieszkałym wspólnie z rodziną,
c) samotnym niepełnosprawnym, wymagającym opieki,
d) innym osobom dotkniętym wypadkami losowymi.
W domach chorych opiekunka zobowiązana jest do wykonywania następujących czynności:
a) pielęgnacyjnych
b) gospodarczych
c) opiekuńczych
d) załatwiania bieżących spraw urzędowych chorego.

Do czynności pielęgnacyjnych należy między innymi:
- zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
- mycie, kąpanie, czesanie i ubieranie chorego,
- zapobieganie powstawaniu odleżyn,
- pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
- podawanie leków doustnych.
Do czynności gospodarczych należy między innymi:
- kupowanie artykułów spożywczych i niezbędnych do egzystencji podopiecznego artykułów przemysłowych,
- zabezpieczanie posiłków, w tym co najmniej raz dziennie posiłku gorącego,
- karmienie chorego,
- spacery z podopiecznym,
- utrzymywanie w czystości otoczenia chorego,
- dokonywanie porządków w używanej przez chorego części mieszkania,
-utrzymywanie w czystości termosów, naczyń stołowych i kuchennych oraz sprzętu gospodarczego służącego podopiecznemu,
- pranie bielizny osobistej,
- palenie w piecu, przynoszenie węgla, wody itp.,
-zamawianie wizyt lekarskich,
-realizacja recept lekarskich,
-załatwiania innych spraw na życzenie chorego (opłacanie świadczeń, pomoc w  korespondencji itp.)
-rozliczanie się z chorym z wydanych pieniędzy codziennie lub w terminie wspólnie ustalonym,
- w miarę możliwości opiekunka organizuje czas wolny chorego.

U chorych obłożnie, zamieszkałych wspólnie z rodziną opiekunka wykonuje następujące
czynności:
a) czynności pielęgnacyjne
b) czynności gospodarcze, które obejmują:
- karmienie chorego,
- utrzymanie w czystości i porządku pokoju, w którym stale przebywa chory (jeżeli w pokoju tym nie mieszka również inny członek rodziny),
- zamawianie wizyt lekarskich w przypadkach nagłych,
- realizacja recept, jeżeli lek jest zalecony do natychmiastowego podania choremu,
- przygotowanie posiłku wyłącznie dla chorego,
- utrzymanie czystości sprzętu gospodarczego, używanego w trakcie świadczenia usług.

W razie zgonu podopiecznego opiekunka domowa zobowiązana jest do:
a) wezwania dozorcy domu lub sąsiada,
b) wezwania lekarza rejonowego celem stwierdzenia zgonu,
c) w miarę możliwości powiadomienia kogoś z najbliższej rodziny podopiecznego.

V. Wymagane dokumenty :
- list motywacyjny,
- cv,
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
-oświadczenie o niekaralności, i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,
-oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,
-oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
-oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem o następującej treści: „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do  realizacji zatrudnienia na stanowisko opiekun w OPS, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182,1662) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać:
osobiście w OPS pokój nr 1 w godzinach urzędowania OPS tj. poniedziałek-piątek od godz. 7.00 do 15.00, lub przesłać na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Świerczewskiego 17
68-219 Tuplice
w zamkniętej kopercie z adnotacją ,, Opiekun w OPS w Tuplicach” do dnia 26.04.2016r. do godz. 15.00. (decyduje data wpływu do OPS). Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie .OPS zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata bez podania przyczyny. 
Dodatkowych informacji o naborze na w/w stanowisko można uzyskać pod numerem telefonu 
(690 341 975)

Od osoby wyłonionej w drodze naboru przed przyjęciem do pracy wymagane będą oryginały w/w dokumentów do wglądu.

Kierownik OPS Tuplice
mgr Maria Kowalczyk

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny