Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach

Pracownicy

Czcionka:
 1. Maria Kowalczyk – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach

 2. Maria Witka – specjalista pracy socjalnej, świadczy pracę socjalną w miejscowościach: Tuplice - wszystkie ulice oprócz Przemysłowej i 9 Maja; Łazy; Gręzawa; Nowa Rola; Świbinki; Drzeniów, Jagłowice;

Do zakresu obowiązków należy m.in.:

 • Prowadzenie pracy socjalnej w celu wspomagania osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu pełnej aktywności społecznej.

 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, rozpoznanie i ustalanie potrzeb klientów oraz proponowanie optymalnej pomocy z uwzględnieniem możliwości Ośrodka.

 • Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

 • Prowadzenie dokumentacji rodzin korzystających z pomocy społecznej.

 • Zawieranie kontraktów z klientami Ośrodka, bieżące monitorowanie realizacji kontraktów oraz egzekwowanie zawartych ustaleń.

 • Podejmowanie interwencji kryzysowej z uwzględnieniem przemocy w rodzinie.

 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych przepisów wydanych na jej podstawie.

 • Prowadzenie postępowania, w tym administracyjnego w zakresie świadczeń z pomocy społecznej.

 • Weryfikacja i aktualizacja świadczeń długoterminowych.

 • Kompletowanie i przesyłanie wniosków o umieszczenie klientów w Domach Pomocy Społecznej, przesyłanie pełnej dokumentacji wraz z wnioskiem właściwym organom oraz nadzór nad realizacją.

 • Załatwianie formalności pogrzebowych w przypadku dokonywania pochówku przez OPS.

 • Opracowywanie planów pracy z rodziną.

 • Opracowywanie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.

 • Współpracę z placówkami służby zdrowia, placówkami oświaty, pedagogiem szkolnym, innymi jednostkami pomocy społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorami sądowymi i społecznymi, Powiatowym Zespołem d/s Orzekania o Niepełnosprawności, policją i organizacjami pozarządowymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań,

 • Opracowywanie i wdrażanie lokalnych programów pomocy społecznej i projektów ukierunkowanych na pomoc osobom i rodzinom w celu podniesienia ich jakości życia, ze szczególnym naciskiem na grupy osób zagrożonych ubóstwem, bezdomnością i wykluczeniem społecznym.

 

 1. Wanda Rzączyńska – starszy pracownik socjalny, świadczy pracę socjalną w miejscowościach: Tuplice - ulice 9 Maja i Przemysłowa; Cielmów; Czerna; Chlebice; Grabów; Matuszowice, Chełmica

Do zakresu obowiązków należy m.in.:

 • Prowadzenie pracy socjalnej w celu wspomagania osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu pełnej aktywności społecznej.

 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, rozpoznanie i ustalanie potrzeb klientów oraz proponowanie optymalnej pomocy z uwzględnieniem możliwości Ośrodka.

 • Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

 • Prowadzenie dokumentacji rodzin korzystających z pomocy społecznej.

 • Zawieranie kontraktów z klientami Ośrodka, bieżące monitorowanie realizacji kontraktów oraz egzekwowanie zawartych ustaleń.

 • Podejmowanie interwencji kryzysowej z uwzględnieniem przemocy w rodzinie.

 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych przepisów wydanych na jej podstawie.

 • Współpraca ze szkołami i innymi instytucjami świadczącymi pomoc w postaci dożywiania w zakresie: przygotowywania list osób objętych dożywianiem, przygotowania porozumień między szkołami a OPS i egzekwowania ich postanowień.

 • Przyjmowanie wniosków w zakresie pomocy społecznej.

 • Prowadzenie postępowania, w tym administracyjnego w zakresie świadczeń z pomocy społecznej.

 • Weryfikacja i aktualizacja świadczeń długoterminowych.

 • Kompletowanie i przesyłanie wniosków o umieszczenie klientów w Domach Pomocy Społecznej, przesyłanie pełnej dokumentacji wraz z wnioskiem właściwym organom oraz nadzór nad realizacją.

 • Załatwianie formalności pogrzebowych w przypadku dokonywania pochówku przez OPS.

 • Opracowywanie planów pracy z rodziną.

 • Opracowywanie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.

 • Opracowywanie planu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 • Współpracę z placówkami służby zdrowia, placówkami oświaty, pedagogiem szkolnym, innymi jednostkami pomocy społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorami sądowymi i społecznymi, Powiatowym Zespołem d/s Orzekania o Niepełnosprawności, policją i organizacjami pozarządowymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań,

 • Opracowywanie i wdrażanie lokalnych programów pomocy społecznej i projektów ukierunkowanych na pomoc osobom i rodzinom w celu podniesienia ich jakości życia, ze szczególnym naciskiem na grupy osób zagrożonych ubóstwem, bezdomnością i wykluczeniem społecznym.

 • Prowadzenie obsługi techniczno-organizacyjnej zespołu interdyscyplinarnego.

 

 1. Katarzyna Wiktorska – pracownik socjalny, świadczy pracę socjalną u rodzin uczestniczących w projektach EFS POKL i innych programach:

 • Prowadzenie pracy socjalnej w celu wspomagania osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu pełnej aktywności społecznej.

 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, rozpoznanie i ustalanie potrzeb klientów oraz proponowanie optymalnej pomocy z uwzględnieniem możliwości Ośrodka.

 • Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

 • Prowadzenie dokumentacji rodzin korzystających z pomocy społecznej.

 • Zawieranie kontraktów z klientami Ośrodka, bieżące monitorowanie realizacji kontraktów oraz egzekwowanie zawartych ustaleń.

 • Podejmowanie interwencji kryzysowej z uwzględnieniem przemocy w rodzinie.

 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych przepisów wydanych na jej podstawie.

 • Prowadzenie postępowania, w tym administracyjnego w zakresie świadczeń z pomocy społecznej.

 • Weryfikacja i aktualizacja świadczeń długoterminowych.

 • Kompletowanie i przesyłanie wniosków o umieszczenie klientów w Domach Pomocy Społecznej, przesyłanie pełnej dokumentacji wraz z wnioskiem właściwym organom oraz nadzór nad realizacją.

 • Załatwianie formalności pogrzebowych w przypadku dokonywania pochówku przez OPS.

 • Opracowywanie planów pracy z rodziną.

 • Opracowywanie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.

 • Współpracę z placówkami służby zdrowia, placówkami oświaty, pedagogiem szkolnym, innymi jednostkami pomocy społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorami sądowymi i społecznymi, Powiatowym Zespołem d/s Orzekania o Niepełnosprawności, policją i organizacjami pozarządowymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań,

 • Opracowywanie i wdrażanie lokalnych programów pomocy społecznej i projektów ukierunkowanych na pomoc osobom i rodzinom w celu podniesienia ich jakości życia, ze szczególnym naciskiem na grupy osób zagrożonych ubóstwem, bezdomnością i wykluczeniem społecznym.

 

 1. Katarzyna Mazurek – asystent rodziny

Zakres obowiązków:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;

 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

 

 1. Martina Janicka-Balak - aspirant pracy socjalnej

 2. Jadwiga Marczenia – główny księgowy

 3. Jan Medwediuk - pracownik gospodarczy

 4. Anna Sekulska - sprzątaczka

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny